26.02.2024 00:10

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 29.02.2024

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

§  Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

                                                                 DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință ordinară, în ziua de 29 februarie 2024, ora 1400, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște - email: [email protected]

Art. 4 În cazul în care consilierul local se află într-una din situațiile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, acesta poate participa la ședințe folosind mijloace electronice de comunicare, respectiv apel video, prin aplicația WhatsApp, pe numărul consiliului local sau al Secretarului General al Municipiului, cu mențiunea că solicitarea trebuie transmisă Secretarului General al Municipiului, cu cel puțin o oră înainte de începerea lucrărilor ședinței.

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                       PRIMARUL                                        SECRETARUL GENERAL

        MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  

           jr. Daniel-Cristian Stan                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Anexă la Dispoziția de convocare a Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în data de 29.02.2024

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ

 A CONSILIULUI LOCAL AL  MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 29.02.2024

 

 

1.  Proiect de hotărâre de modificare a anexei la H.C.L nr. 9/29.09.2023 (65/3210) privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Târgoviște

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște la data de 31 decembrie 2023

3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2024

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2024

5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

6.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru anul 2024

8.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 4

9.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 165

10.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 21

11.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. I.H. Rădulescu, nr. 6

12.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr. 15

13.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Dâmboviței, nr. 16

14.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Stupilor, nr. 12

15.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Dâmboviței, nr. 1

16.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1

17.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 7

18.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 70

19.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 39A și 39B

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sala de sport a Clubului Sportiv Școlar din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local și amenajare intersecții din Municipiul Târgoviște”

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Demolarea și reconstruirea Corpului C13 din incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Municipiul Târgoviște finanțat prin Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase“

23.   Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/10.01.2023 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Federația Română de Fotbal în vederea organizării meciurilor de fotbal dintre reprezentativele României U20 -Italiei U20 și României U20 -Poloniei U20

25.  Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a bunurilor realizate în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

26.  Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor proprietate publică a Municipiului Târgoviște-clădire și teren aferente PT 1 Micro IV, situate în Strada Udriște Năsturel nr. 10

27.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern pentru organizarea Campionatului Național Înot Cadeți 12-13 ani

29.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Universitatea „Valahia” din Târgoviște pentru desfășurarea orelor de la disciplinele Natație și Înot și Hidrokinetoterapie

30.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri și a unui spațiu în incinta Complexului Turistic de Natație

31.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafață de 25 m2, situat în str. Calea Domnească, nr. 171 B, incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Târgoviște

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 cu persoanele din municipiul Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 al Comisiei de analiză a solicitărilor referitoare la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1517/31.05.2022

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul locativ de stat către actualii chiriași

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

37.  Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială pe anul 2023

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                    PRIMARUL                                             SECRETARUL   GENERAL

   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jr. Daniel-Cristian Stan                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea